• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Magicznyrynek.pl


Sklep internetowy prowadzony jest przez Emila Paszko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Magiczny Rynek Emil Paszko z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowej 28/001, 15-281 Białystok, NIP 9662079301, REGON 368321762.

 

I.Wstęp.

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony http://www.magicznyrynek.pl, dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym magicznyrynek.pl, uiszczania Ceny za Towar, realizacji dostawy Towaru, uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także zasady polityki prywatności.
II. Definicje.

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

 1. Sprzedawca – Emil Paszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Magiczny Rynek Emil Paszko z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowej 28/001, 15-281 Białystok, NIP 9662079301, REGON 368321762, właściciel sklepu internetowego Magicznyrynek.pl, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru na odległość, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej (internet);

 2. Konsument - osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Magicznyrynek.pl, zwłaszcza dokonująca zakupu Towaru, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Magicznyrynek.pl – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.magicznyrynek.pl, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy;

 4. Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca Konto, która może dokonywać zakupu Towarów w Magicznyrynek.pl;

 5. Kupujący– Użytkownik dokonujący zakupu Towarów w sklepie Magicznyrynek.pl;

 6. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Kupującemu Konta;

 7. Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik dokonuje Zamówień;

 8. Dane osobowe – zestaw danych Kupującego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę;

 9. Umowa - umowa sprzedaży zawierana na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

 10. Strony - Kupujący i Sprzedawca;

 11. Zamówienie – zawarcie Umowy, przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzone akceptacją wyboru Towarów przez Kupującego, wyborem formy płatności oraz sposobu dostawy Towarów (Przewoźnika).

 12. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach Magicznyrynek.pl, za pomocą którego Kupujący dokonuje zakupu Towarów.

 13. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Magicznyrynek.pl. Towary oferowane przez Sprzedawcę są nowe, chyba, że opis produktu informuje o innym stanie.

 14. Cena – oznacza cenę Towaru brutto (uwzględniającą podatek VAT), wyrażoną w złotych polskich, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy Towaru;

 15. Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Kupującego, zależne od wielkości zamówienia oraz od wybranego Przewoźnika;

 16. Przewoźnik - każdy podmiot, za pośrednictwem którego Sprzedawca dostarcza Towar do Kupującego;

 17. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej Ceny Towaru oraz Kosztów dostawy;

 18. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia - potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą;

 19. Realizacja Zamówienia - czas konieczny na skompletowanie przez Sprzedającego Towarów zamówionych przez Kupującego oraz przekazanie go Przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy, realizowane tylko w Dni robocze;

 20. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 21. Stan karty – karty pochodzące ze starszych edycji nie muszą być nowe. W takim przypadku określa się ich stan wg skali:

 • NM – karta bez śladów użytkowania;

 • EX – karta z nieznacznymi śladami użytkowania;

 • SP – karta nosząca ślady użytkowania.

 

III. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu sieci Internet, w tym strony internetowej, zapewniającej przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieć Internet, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123, z późn. zm.).

 2. Zawartość strony Magicznyrynek.pl stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

 3. Korzystanie z Magicznyrynek.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. W celu właściwego korzystania z Magicznyrynek.pl Użytkownik powinien:

a) posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych - przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;

b) dostęp do Sieci Internet;

c) posiadać adres elektroniczny (e-mail);

d) aktywny numer telefonu.

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Magicznyrynek.pl, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.

 2. Akceptując Regulamin podczas składania Zamówienia Kupujący potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i zgadza się ze wszystkimi zawartymi w nim postanowieniami.

 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie Zamówienia Sprzedawca przetwarza Dane osobowe Kupującego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz kontaktu z Kupującym. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania Danych osobowych Kupującego znajdują się w rozdziale XI.

 4. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Użytkownika lub Magicznyrynek.pl związanych z korzystaniem ze sklepu, sprzedażą produktów, Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@Magicznyrynek.pl. Odpowiedzi będą udzielane przez Magicznyrynek.pl również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Użytkownika.

 5. Zdjęcia zamieszczanych na stronach Magicznyrynek.pl produktów służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy i są prawnie chronione. Informacje o Produktach podane w Magicznyrynek.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145, z późn zm.).

 6. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Magicznyrynek.pl podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią zgodą uprawnionych (pisemną lub ustną).
IV. Zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Kupujący składa Zamówienie korzystając z Koszyka.

 2. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący powinien dokonać Rejestracji wypełniając pola z wymaganymi Danymi Osobowymi zakładając swoje osobiste Konto. Wykorzystując Koszyk Kupujący dokonuje wyboru Towaru i jego ilości, miejsce dostawy oraz formę Płatności.

 3. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamów i zapłać” Kupujący akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem. Jednocześnie Kupujący potwierdza znajomość Regulaminu.

 4. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Kupującego wiadomości zawierającej numer Zamówienia. Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia i otrzymania numeru Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 5. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

 6. Kupujący może śledzić status realizacji Zamówienia na swoim Koncie w zakładce “Zamówienia”.

 7. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca poinformuje Kupującego, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedawca zwraca Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę (przelewem bankowym lub w siedzibie Sprzedawcy gdy Kupujący wyrazi zgodę na takie rozwiązanie). Kupujący ma prawo wybrać inny dostępny Towar w zamian za Towar niedostępny. W przypadku, gdy Cena zamiennika przekracza Cenę tego Towaru Kupujący jest zobowiązany uiścić dopłatę, w przypadku gdy Cena zamiennika jest mniejsza niż tego Towaru Sprzedawca zwraca nadpłatę.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Kupujący nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia.

 9. Wszystkie towary oferowane na stronach Magicznyrynek.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek. Wyjątek mogą stanowić pojedyncze karty – single pochodzące ze starszych edycji. Ich stan jest określany jako NM/EX do SP.

 10. Wszystkie Ceny Towarów podawane na stronach Magicznyrynek.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 11. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Kupującego Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron.

 12. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcjami zaznaczonymi przez Kupującego oraz łączną wagą zamówionych Towarów.

 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów w sklepie Magicznyrynek.pl, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwanie niedostępnych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Kupującego, oraz udzielania indywidualnych rabatów lub przyznawania gratisów.
V. Rejestracja.

 1. Rejestracja Kupującego jest bezpłatna.

 2. Rejestracja jest niezbędna do złożenia Zamówienia.

 3. Rejestracja Kupującego dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Magicznyrynek.pl.

 4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

 5. W formularzu rejestracyjnym Kupujący podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

 6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Kupującego, Sprzedawca, na adres poczty elektronicznej Kupującego, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony. Od tego momentu każde kolejne Zamówienie Kupujący może składać korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.
VI. Konto Kupującego.

 1. Posiadanie Konta umożliwia Kupującemu w szczególności:

 • bezpośrednie dokonywanie Zamówienia;

 • zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

 • przeglądanie historii Zamówień (“Zamówienia”);

 • zamówienie newslettera;

 1. Login i hasło mają charakter poufny.

 2. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim chyba, że Użytkownik udostępnia konto na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 3. Użytkownik powinien w szczególności powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie sklepu Magicznyrynek.pl. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji domeny Magicznyrynek.pl może zostać zgłoszone właściwym organom.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej, a w szczególności praw wynikających z zarejestrowanych nazw lub znaków towarowych producentów lub dystrybutorów Towarów, a także powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa tych osób.

 5. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

 6. Jeśli Użytkownik nie pamięta Hasła, może je odzyskać poprzez dostępną w zakładce logowania opcję służącą do przypominania Hasła. Po wprowadzeniu przez Użytkownika w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta, Użytkownikowi zostanie przesłana wiadomość z instrukcją ustalenia nowego Hasła.
VII. Płatności.

 1. Kupujący może dokonać Płatności przed dostarczeniem Zamówienia (płatność z góry) oraz przy odbiorze – płatność za pobraniem lub przy Odbiorze osobistym. Sposób dostawy Odbiór osobisty możliwy jest zarówno przy płatności z góry, jak i płatności przy odbiorze.

 2. Przed dostarczeniem Zamówienia, Kupujący dokonuje Płatności on-line w następujący sposób:

 • przelewem bankowym;

 • kartą płatniczą;

 • jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sprzedającego;

 • wpłatą pocztową.

 1. Przy odbiorze Zamówienia, Kupujący dokonuje Płatności gotówką bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy lub u Przewoźnika przy wyborze przesyłki pobraniowej.

 2. Sprzedawca potwierdza dokonanie Płatności, o której mowa w ust. 2, na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informując, że Zamówienie trafiło do Realizacji.

 3. Realizacja zamówienia rozpocznie się:

  • W przypadku płatności z góry, po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności,

  • W przypadku płatności przy odbiorze za pobraniem – po otrzymaniu przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Magicznyrynek.pl lub zgłoszenia się po odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 6. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

 7. Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  Płatności online
  BLIK
  Alior Raty"
VIII. Realizacja i dostawa Towarów.

 1. Kupujący może składać Zamówienia 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje Zamówień w soboty i niedziele oraz następujące dni ustawowo wolne od pracy:

 • Nowy Rok

 • Święto Trzech Króli

 • Wielkanoc

 • Poniedziałek wielkanocny

 • Święto Pracy

 • Święto Narodowe Trzeciego Maja

 • Zielone Świątki

 • Boże Ciało

 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 • Dzień Wszystkich Świętych

 • Narodowe Święto Niepodległości

 • Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt)

 • Boże Narodzenie (drugi dzień świąt)

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Magicznyrynek.pl. W tych dniach nie będą realizowane zamówienia.

 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą.

 3. Sprzedawca dostarcza Towary na adres podany jako Adres Dostawy. Kod pocztowy oraz Adres Dostawy nie musi być tożsamy z kodem pocztowym miejsca zamieszkania lub zameldowania Kupującego.

 4. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Kupującego, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Kupujący oświadcza, że posiada zgodę osoby, na której adres zamieszkania nastąpi dostawa Zamówienia, na przetwarzanie przez Sprzedawcę jej danych osobowych w postaci adresu zamieszkania. Sprzedawca przetwarza jej dane osobowe wyłącznie w celu dostawy Zamówienia. Brak posiadania przez Kupującego przedmiotowej zgody wyłącza możliwość dostawy Towarów przez Sprzedawcę na adres zamieszkania innej osoby fizycznej niż Kupujący.

 5. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru określonymi sposobami dostarczania:

 • DPD

 • Paczkomaty 24/7

 • Odbiór Osobisty (bezpłatnie)

 1. Po wydaniu Towaru Kupujący powinien w obecności Przewoźnika dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Kupujący potwierdza podpisem u dostarczającego wydanie Towaru (listonosza/kuriera).

 2. Przy sposobie dostawy Przewoźnikiem Paczkomaty 24/7 w razie problemów z dostawą, ze zniszczoną przesyłką lub innymi niepożądanymi sytuacjami Kupujący powinien zgłosić reklamację na stronie Przewoźnika. Niezależnie od faktu złożenia reklamacji bezpośrednio do Przewoźnika, Kupujący powinien o powyższym fakcie poinformować również Sprzedawcę.

 3. Sprzedawca dostarcza Towar Kupującemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Kupujący podał dane niezbędne do jej wystawienia.

 4. W przypadku zwrócenia Zamówienia do siedziby Sprzedawcy (wynikającego z: nieodebrania przesyłki w terminie wskazanym przez Przewoźnika pomimo złożenia zawiadomienia o możliwości jej odbioru; podania błędnego adresu dostawy; innych przyczyn nie wynikających z błędu Sprzedającego) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami zwrotu oraz ponownej dostawy.

 5. Sposób dostarczenia Odbiór Osobisty jest bezpłatny. W tej formie możliwa jest płatność gotówką (odliczoną kwotą).

 6. Zamówienia nieopłacone, z formą dostarczenia Odbiór Osobisty, po zmianie statusu na “Gotowe do odbioru” dostępne są w siedzibie Sprzedawcy przez okres tygodnia. Po tym czasie zamówienie może zostać anulowane ze względu na brak kontaktu ze strony klienta. Sprzedawca może ten okres wydłużyć lub wysłać wcześniej pocztą elektroniczną powiadomienie o wciąż oczekującym na odbiór zamówieniu.

 7. Zamówienia opłacone, z formą dostarczenia Odbiór Osobisty, po zmianie statusu na “Gotowe do odbioru” dostępne są w siedzibie Sprzedającego przez okres dwunastu miesięcy (roku). Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane ze względu na brak kontaktu ze strony klienta, a opłata za nie zostaje zwrócona – staje się ona zapłatą za usługę magazynową.
IX. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

 1. Kupujący będący Konsumentem może bez podania przyczyny odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia, w którym dostarczono mu Towar lub dostarczono Towar osobie trzeciej, innej niż Przewoźnik, upoważnionej przez Kupującego do jego odbioru.

 2. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się TUTAJ (LINK) pocztą lub drogą elektroniczną. W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zwróci Sprzedawcy Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą Cenę. Termin zostanie zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać aktualne dane Kupującego oraz wybór sposobu zwrotu zapłaconej Ceny za towar, w tym jego numer konta bankowego, gdy Kupujący wybrał taki sposób zwrotu. Do pisma Kupujący powinien dołączyć otrzymany od Sprzedawcy dowód sprzedaży (paragon fiskalny). Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia, o którym mowa w ust.1.

 5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru umożliwiającego Kupującemu podjęcie decyzji o odstąpieniu od Umowy.

 7. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy (ul. Legionowa 28/001, 15-281 Białystok). Sprzedawca potwierdza Kupującemu zwrot Towaru.

 8. Koszt zwrotu Towaru ponosi Kupujący, chyba, że Towar zostanie zwrócony przez Kupującego osobiście do siedziby Sprzedawcy.

 9. Sprzedawca zwróci Kupującemu, który odstąpił od Umowy Kupna zapłaconą Cenę za Towar oraz koszt wysyłki równy najtańszej formie wysyłki spośród dostępnych w Magicznyrynek.pl z pominięciem Odbioru Osobistego, który jest bezpłatny.
X. Reklamacje.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Magicznyrynek.pl zgodnie z zasadami określonymi na www.Magicznyrynek.pl oraz w Regulaminie. Ponadto Magiczyrynek.pl zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towary bez wad.

 2. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towaru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145, z późn zm.).

 3. Kupujący może zgłosić Sprzedawcy reklamację, jeżeli stwierdzi, że Towar dostarczony mu w ramach realizacji Zamówienia ma wady, a także jeżeli Towar jest niezgodny z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym na www.Magiczyrynek.pl, jeżeli wada fizyczna ujawni się w terminie dwóch lat od dostarczenia Towaru kupującemu. Jeżeli wada dotyczy rzeczy używanej, termin ten wynosi rok.

 4. W przypadku uznania reklamacji, Kupujący może, w terminie roku od dnia wykrycia wady, żądać obniżenia zapłaconej Ceny lub odstąpienia od umowy, a także wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady.

 5. Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 1. Reklamacja powinna:

 • zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy (ul. Legionowa 28/001, 15-281 Białystok) lub wysłana na adres mailowy Sprzedawcy (sklep@magiczyrynek.pl);

 • zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Kupującego;

 • zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Kupującego, w tym numer konta bankowego, na który miałaby być zwrócona Cena za zakupiony Towar.

 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania.

 2. W toku rozpatrywania reklamacji Magicznyrynek.pl może kontaktować się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 3. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Kupujący został poinformowany przed zawarciem Umowy. W takim przypadku Kupującemu nie przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie tej wady.

 4. Wszelkie należności wynikające z obniżenia Ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu na podane w reklamacji konto bankowe.

 5. Wadliwy lub niewłaściwy Towar Kupujący jest zobowiązany odesłać na adres Sprzedającego (ul. Legionowa 28/001, 15-281 Białystok).

 6. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić koszt wysyłki równy najtańszej formie wysyłki spośród dostępnych w Magiczyrynek.pl z pominięciem Odbioru Osobistego, który jest bezpłatny.
XI. Polityka prywatności sklepu internetowego Magicznyrynek.pl.

 1. Polityka prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także cele i zasady wykorzystywania w Sklepie plików cookies.

 2. Szanując prawa Konsumenta oraz respektując ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, z późn zm.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych Danych Osobowych.

 3. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca (Emil Paszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Magiczny Rynek Emil Paszko, ul. Legionowa 28/001, 15-281 Białystok).

 4. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem w/w przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 5. Magicznyrynek.pl przetwarza Dane Osobowe wyłącznie w zakresie w jakim zostały udostępnione przez Użytkowników, których dotyczą (np. przy Zamówieniu lub przy Rejestracji Konta), wyłącznie w jednym lub w kilku z następujących celów:

 • zawarcia i realizacji umowy, tj. dokonywania Sprzedaży Towarów;

 • świadczenia w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej;

 • Realizacji Zamówień, obsługi reklamacji i zwrotu Towaru;

 • umożliwienia Użytkownikom, których dane dotyczą dostępu do informacji związanych z Zamówieniami;

 • udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Magicznyrynek.pl, w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail sklep@magicznyrynek.pl;

 • przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych – za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika.

 1. Magicznyrynek.pl zbiera następujące Dane Osobowe:

 • Imię i nazwisko – podczas Rejestracji oraz dokonywania zamówienia Kupujący jest proszony o podanie swojego imienia i nazwiska w celu umożliwienia przetworzenia Zamówienia;

 • Adres zamieszkania – jest niezbędny do wysyłki zamówionego Towaru.

 • Numer telefonu – szczególnie potrzebny jest do przetwarzania zamówień realizowanych wysyłką kurierską lub z Odbiorem w Punkcie (Paczka 24), a również w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak niedostępność zamówionego Towaru;

 • Numer konta – podanie numeru konta umożliwia zwrot zapłaconej przez Kupującego Ceny za Towar w przypadku realizacji prawa do odstąpienia od umowy,

 • Adres e-mail – poprzez e-mail Kupujący otrzymuje informacje o statusie Zamówienia oraz o ewentualnych innych kwestiach dotyczących Realizacji Zamówienia. Adres e-mail jest niezbędny do przetwarzania Zamówień, których dostawa realizowana jest poprzez firmę InPost. Po uprzedniej zgodzie Kupującego na adres e-mail Magicznyrynek.pl może wysyłać newsletter zawierający informacje dotyczące promocji, nowych produktów oraz innych działań prowadzonych przez Magicznyrynek.pl.

 • Adres IP– informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 • Cookies – Magicznyrynek.pl wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Użytkownik może zgodzić się na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie mają dostępu do tych danych. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 1. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

 • Rejestracja w bazie Klientów – Rejestracja jest dobrowolna. Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Kupującemu w przyszłości zakupy w Magicznyrynek.pl.

 • Otrzymywanie newslettera - Kupujący może zostać abonentem newslettera jeżeli chce być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili można się z niego wypisać.

 1. Jeżeli Użytkownik dokonuje Zamówienia Towaru na rzecz innej osoby lub w Zamówieniu określa, że Towar ma być dostarczony bezpośrednio takiej osobie, powinien uzyskać zgodę takiej osoby na przekazanie jej Danych Osobowych Sprzedawcy w celu dostarczenia jej Towaru.

 1. Sprzedawca zapewnia ochronę Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Sprzedający nie udostępnia żadnych Danych Osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Magicznyrynek.pl na podstawie odrębnych umów, którym Sprzedający powierzy przetwarzanie danych osobowych (np. Przewoźnik, pracownicy, współpracownicy Administratora, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów). Sprzedający nie przechowuje również danych poufnych jak numery kart kredytowych Kupującego czy danych dostępu do konta bankowego Kupującego.

 2. Dane uzyskane w celu realizacji usług oferowanych przez Sprzedającego przechowywane są do czasu należytego zrealizowania Umowy, wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi a także przez czas, w którym Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży.

 3. Przekazanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla uzyskania dostępu do określonych usług, Towarów lub odpowiedzi na wiadomość.

 1. Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia - usunięcia danych - w przypadku uznania, że nie ma podstaw do ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek strony www.magicznyrynek.pl i/lub przesłać e-mail pod adres sklep@magiczyrynek.pl.
XII. Cookies.

 1. Oprogramowanie służące do przeglądania stron Magiczyrynek.pl, tj. przeglądarka internetowa, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies (tzw. ciasteczka), to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze) Użytkownika w czasie korzystania przez niego z Magicznyrynek.pl i następnie tam przechowywane. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia końcowego Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies są wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu zapewnienia Użytkownikom jak najbardziej wygodnego funkcjonowania Magicznyrynek.pl, a także do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Magicznyrynek.pl, co umożliwia ulepszanie, optymalizowanie i rozwijanie jego struktury, zawartości i funkcjonalności.

 2. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ten sposób, że przeglądarka internetowa będzie blokować automatyczne zapisywanie plików cookies albo każdorazowo informować o ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. W przypadku wyłączenia lub ograniczenia przez Użytkownika dostępu plików cookies do jego urządzenia korzystanie z Magicznyrynek.pl będzie możliwe, jednakże niektóre jego funkcje mogą nie być wówczas dostępne lub korzystanie ze Sklepu może być mniej wygodne dla Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat możliwości I sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 3. Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że pliki cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym, że Magicznyrynek.pl będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Jest to jednak całkowicie bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.
XIII. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145, z późn zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r., poz. 134, z późn zm.) oraz innych przepisów obowiązującego prawa.

 2. Ewentualne spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.Magicznyrynek.pl.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej www.magicznyrynek.pl i obsługi Kupujących, poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Kupujących, którzy posiadają Konto, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 5. Kupujący może przesłać oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Kupującego Konto, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

 

 

banner_1215x200A(1).png